Đi thẳng đến nội dung

Drafting a New Myanmar Marine Fishery Law

Community and government co-management of fishery resources will be included in the draft of the new Myanmar Marine Law, which will be presented to Parliament, said the leader of the Union Government’s parliamentary agricultural, livestock and fishery development committee, Dr. U Win Myint. The committee of which Dr U Win Myint is secretary, is currently drafting the new marine law and Dr Myint was speaking at the end of a Fishery Co-management workshop in Kyaukphyu on Friday, February 24.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Fishing policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access use and constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Tat Lan: http://tatlan.org/en/contact/ Jennifer.Macintyre@rescue.org

Tác giả (tổ chức) Tat Lan
Ngày đăng tải tháng 2 3, 2018, 03:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 21, 2019, 19:09 (UTC)