Đi thẳng đến nội dung

Drivers Affecting Forest Change in the Greater Mekong Subregion (GMS): An Overview

The study had two main thrusts: 1. To assess the positive and negative drivers affecting forests in the GMS 2. To propose a regional action plan to tackle the negative drivers and enhance positive ones.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Drivers Affecting Forest Change in the Greater Mekong Subregion (GMS): An Overview

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Deforestation drivers
  • Forest cover reporting
  • Forest policy and administration
  • Land classifications
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No access or usage constraints specified

Phiên bản/Lần xuất bản 2015
Giấy phép unspecified
Liên hệ

For more information about the study please contact: Yurdi Yasmi Forest Policy Officer FAO Regional Office for Asia and the Pacific Yurdi.Yasmi@fao.org

Tác giả (cá nhân) John Costenbader, Jeremy Broadhead, Yurdi Yasmi and Patrick B. Durst
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 8
Các từ khóa sustainable forest management,forest governance,forest degradation,REDD+
Ngày đăng tải tháng 6 28, 2018, 18:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 29, 2018, 10:53 (UTC)