Đi thẳng đến nội dung

ĐTM ở Việt Nam: Cải cách chính sách để góp phần giảm xung đột và tranh chấp môi trường, 2014

Báo cáo phân tích các bất cập trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ở Việt Nam từ các khía cạnh hỗ trợ ra quyết định, sự tham gia của cộng đồng, công khai thông tin và đề xuất các khuyến nghị cải thiện chính sách.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - DTM o Viet Nam: Cai cach chinh sach de gop phan giam xung dot va tranh chap moi truong, 2014

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Access to information
  • Construction policy and regulation
  • Environmental impact assessments
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (cá nhân) Nguyễn Hoàng Phượng, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Dũng
Tác giả (tổ chức) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Số ISBN 9786045011942
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 12
Ngày đăng tải tháng 12 23, 2015, 11:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 17, 2016, 07:35 (UTC)