Đi thẳng đến nội dung

Khỏa lấp sự cách biệt: Xã hội dân sự mới nổi ở Việt Nam

Các công trình nghiên cứu Chỉ số Xã hội dân sự đã được tiến hành trên toàn thế giới từ 2004-2006 nhằm đánh giá điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của xã hội dân sự tại mấy chục quốc gia. Việc đánh giá được thực hiện theo phương pháp luận tương tự tại mỗi nước nhằm đánh giá xã hội dân sự cấp quốc gia, trên cơ sở sự tham gia của Nhóm đánh giá các bên liên quan quốc gia (SAG) và tổ công tác quốc gia bao gồm điều phối viên, các nghiên cứu viên và một chuyên gia về xã hội dân sự quốc tế. Công tác đánh giá dựa trên một phương pháp luận chung do CIVICUS xây dựng thông qua việc thí điểm rộng rãi tại một số nước. Dự án tại Việt Nam được thực hiện từ tháng 4/2005 đến tháng 3/2006 với sự hỗ trợ của UNDP và SNV tại Việt Nam. Đây là nỗ lực đầu tiên tại Việt Nam nhằm phác họa về xã hội dân sự. Báo cáo này mô tả bối cảnh tại Việt Nam, tóm tắt phương pháp luận và các kết quả công trình nghiên cứu CSI. Định nghĩa được sử dụng cho xã hội dân sự mang tính rộng rãi, bao trùm tập trung vào chức năng hơn là hình thức của các tổ chức tham gia. Các kết quả chủ yếu được nêu lên và phần kết luận của báo cáo này đưa ra một số kiến nghị làm thế nào để tăng cường sự hỗ trợ cho việc phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Khỏa lấp sự khác biệt: Xã hội dân sự mới nổi ở Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

Bất kỳ việc sử dụng thông tin nào trong trang web của UNDP đều phải thừa nhận nguồn của UNDP , trích dẫn URL của bài viết.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Irene Norlund
Ngày xuất bản 2007
Đánh số trang 39
Chú ý

https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/democratic_governance/filling-the-gap--the-emerging-civil-society-in-viet-nam.html

Các từ khóa civil society index,chỉ số xã hội dân sự,CIVICUS
Ngày đăng tải tháng 7 14, 2020, 03:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 21, 2020, 06:43 (UTC)