Đi thẳng đến nội dung

Gender Responsive Budgeting in the Lao PDR

A presentation given by the NCAWMC providing analysis of the gender issues in the national budget and how to address shortcomings.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Gender Responsive Budgeting in the Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Budget
  • Development and assistance for women
  • SDG5 Gender Equality
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Nationl Commission for the Advancement of Women and Mother-Child
Nhà xuất bản Lao PDR
Ngày xuất bản 2017
Ngày đăng tải tháng 7 30, 2018, 04:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 1, 2018, 02:13 (UTC)