Đi thẳng đến nội dung

Goal 1- End poverty in all its forms everywhere

This web page shows an overview of the global Sustainable Development Goal 1: No poverty, along with the progress and 2030 target.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG1 No Poverty
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) United Nations
Nhà xuất bản United Nations.
Ngày xuất bản 2018
Ngày đăng tải tháng 11 5, 2018, 08:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 13, 2019, 07:56 (UTC)