Đi thẳng đến nội dung

Growth Cuts Absolute Poverty, but Inequality Rising in Lao PDR- ADB Study

A review of an ADB study on poverty and inequality trends in Lao PDR.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Poverty reduction
  • SDG10 Reduce Inequality
  • Social development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 2015
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Asian Development Bank
Nhà xuất bản Asian Development Bank
Ngày xuất bản 2015
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 04:23 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 18, 2018, 03:14 (UTC)