Đi thẳng đến nội dung

Human Rights Watch World Report 2022: Events of 2021

The 32nd annual Human Rights Watch’s report reviews human rights trends around the globe, and developments in more than 100 countries. It reflects extensive investigative work that Human Rights Watch staff conducted during the year, often in close partnership with domestic human rights activists.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Human Rights Watch World Report 2022: Events of 2021

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Human Rights Watch report 2022
Chủ đề Human rights
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Toàn cầu
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

The report is available on HRW website (https://www.hrw.org/world-report/2022). Report indicates "All Rights Reserved".

Phiên bản/Lần xuất bản 2022
Giấy phép

No license given

Liên hệ

HUMAN RIGHTS WATCH 350 Fifth Avenue New York, NY 10118-3299 www.hrw.org

Tác giả (tổ chức) Human Rights Watch
Số ISBN 978-1-64421-121-2
Nơi xuất bản The United States of America
Nhà xuất bản The Human Rights Watch
Ngày xuất bản 2022
Đánh số trang 752
Chú ý

To explore 2021 report>>>https://data.opendevelopmentmyanmar.net/en/library_record/human-rights-watch-world-report-2021-events-of-2020 To read 2022 original source of annual human rights watch report>>>https://www.hrw.org/world-report/2022

Các từ khóa Human rights watch 2022,World report 2022
Ngày đăng tải tháng 11 28, 2022, 05:09 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 17, 2023, 07:55 (UTC)