Đi thẳng đến nội dung

Hydropower development in the Lower Mekong Basin (LMB)

A brief about hydropower in the Mekong, describing the hydropower potential and the major tasks of the Mekong River Commission in hydropower development. The report describes the energy situation in Mekong countries, existing hydropower projects, and provides a SWOT analysis.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Hydropower development in the Lower Mekong Basin (LMB)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Energy
  • Energy for transport
  • Rivers and lakes
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • China
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Copyright VNCLD

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Nguyen Duc Lien
Tác giả (tổ chức) Vietnam Committee on Large Dams and Water Resources Development
Đồng tác giả (cá nhân) Dao Trong Tu
Nơi xuất bản Hanoi
Ngày đăng tải tháng 5 29, 2015, 06:36 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 29, 2016, 04:17 (UTC)