Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng HTML
Giấy phép License not specified
Tên Tiếng Anh_IFAD cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam để giảm nghèo
Mô tả

Đây là trang web được lưu trữ mô tả chặng đường hợp tác 25 năm giữa Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế và Việt nam trong công cuộc giảm nghèo và cam kết của IFAD trong những năm tiếp theo.

Resource's languages
  • Tiếng Anh