Đi thẳng đến nội dung

IFAD cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam để giảm nghèo

Đây là bài báo đã được lưu trữ mô tả chặng đường 25 năm hợp tác của Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế với Việt nam trong chống đói nghèo và cam kết của IFAD trong những năm tiếp theo.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Viện trợ và phát triển
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy truy cập trang web gốc để có thêm thông tin về hạn chế truy cập và sử dụng: http://vccinews.com/news/36889/ifad-committed-to-continuing-partnership-with-vietnam-to-reduce-poverty.html

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Nguyen Mai
Tác giả (tổ chức) Diễn đàn kinh doanh Việt Nam
Ngày xuất bản 2019
Các từ khóa IFAD,xóa đói giảm nghèo,partnership,hợp tác
Ngày đăng tải tháng 7 14, 2020, 07:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 21, 2020, 06:41 (UTC)