Đi thẳng đến nội dung

International Women’s Day 2018: How can you #PressforProgress?

An article discussing International Women Day and Sustainable Development Goal 5: Gender Equality.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Development and assistance for women
  • SDG5 Gender Equality
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Lauren Carlton
Nhà xuất bản Community Foundations of Canada
Ngày xuất bản 2018
Ngày đăng tải tháng 7 30, 2018, 04:03 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 20, 2018, 09:20 (UTC)