Đi thẳng đến nội dung

Plan to access the criminal justice process.

The Plan of Access to the Criminal Justice Procedure is a document that illustrates the channels and interoperability of the judiciary in the process of justice.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Plan to access the criminal justice process.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Legal system and judicial system
  • SDG16 Peace Justice and Strong Institutions
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

no known access and use constraints at the time uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Sid Sed Lao
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Sid Sed Lao
Đánh số trang 1
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 09:39 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 3, 2018, 01:58 (UTC)