Đi thẳng đến nội dung

Progress report on the plantation of strawberry plantation in rubber plantation in Nalae district, Luangnamtha province.

Progress report on the plantation of strawberry plantation in rubber plantation in Nalae district, Luangnamtha province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Progress report on the plantation of strawberry plantation in rubber plantation in Nalae district, Luangnamtha province.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Agricultural production
  • Rubber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Luangprabang
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

no known access and use constraints at the time of uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Nơi xuất bản Lao PDR
Ngày xuất bản 2009
Đánh số trang 25
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 10:30 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 9, 2018, 02:14 (UTC)