Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 18 tháng 5, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định
Mô tả
Resource's languages
  • Tiếng Việt