Đi thẳng đến nội dung

Kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định

Việc thực hiện công tác dồn diền đổi thửa đã một phần khắc phục được tình trạng manh mún đất nông nghiệp đang diễn ra tại các địa phương trên cả nước, đem lại hiệu quả cho người sử dụng đất. Nam Định là tỉnh có 3/9 huyện hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, nhưng vẫn còn 6/9 huyện đang gặp khó khăn ở một số bước trong quy trình dồn điền đổi thửa, do vậy nghiên cứu kết quả công tác dồn điền đổi thửa của tỉnh nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác dồn điền đổi thửa của tỉnh là có cơ sở thực tiễn cao. Kết quả điều tra cho thấy sau dồn điền đổi thửa, số thửa/hộ giảm nhiều (số thửa bình quân trên toàn tỉnh là 2) và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế là diện tích sản xuất nông nghiệp của hộ giảm; chậm tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chậm hoàn thiện hệ thống giao thông và thủy lợi nội đồng. Do vậy, các cấp chính quyền phải đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận; hoàn thiện hệ thống giao thông và có chính sách hỗ trợ cho những hộ sau dồn điền nhận được khu đất không tốt.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Kết quả thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Land
  • Land classifications
  • Land policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Các (Tỉnh)
  • Nam Dinh
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Bản quyền của nhóm tác giả. Người đọc có thể tạo các bản sao nguyên gốc của tài liệu này cho mục đích phi thương mại , ghi rõ nguồn và bản quyền.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Hungthaofuv@gmail.com

Đồng tác giả (cá nhân) Xuân Thị Thu Thảo, Phạm Phương Nam , Hồ Thị Lam Trà
Nơi xuất bản Việt Nam
Nhà xuất bản Tạp chí Khoa học và Phát triển
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 12
Các từ khóa Dồn điền đổi thửa,manh mún đất nông nghiệp,Nam Định,land consolidation,agricultural land
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 08:53 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 21, 2018, 09:40 (UTC)