Đi thẳng đến nội dung

UN Women Asia and the Pacific: Lao PDR

The webpage provides an overview of the state of gender equality in Lao PDR, as well as challenges the country faces.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Gender
  • SDG5 Gender Equality
  • Women
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản N/a
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) UN Women
Nhà xuất bản UN Women
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 07:09 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 18, 2018, 06:28 (UTC)