Đi thẳng đến nội dung

Lao PDR Agriculture Competitiveness Project

This is a project fact sheet for Lao PDR Agriculture Competitiveness Project under World Bank

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Lao PDR Agriculture Competitiveness Project

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG2 Zero Hunger
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) World Bank
Nhà xuất bản World Bank
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 1
Ngày đăng tải tháng 4 29, 2019, 07:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 4, 2019, 07:07 (UTC)