Đi thẳng đến nội dung

Lao PDR launches the final report of the 4th Lao Population and Housing Census

This web page provides a summary of the 4th Population and Housing Census results and key highlights from the final report.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Censuses
  • Population
  • Population and censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) UNFPA
Ngày xuất bản 2016
Ngày đăng tải tháng 6 18, 2018, 08:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 9, 2019, 09:33 (UTC)