Đi thẳng đến nội dung

Lao PDR: Malaria Profile 2018

This report gives a brief profile on malaria in Lao PDR, according to World Malaria Report 2018.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Lao PDR: Malaria Profile 2018

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Profiles - Geographical areas and sites
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Malaria
  • Public health
  • SDG3 Good Health and Well-Being
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) World Health Organization
Nhà xuất bản World Health Organization
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 3
Ngày đăng tải tháng 5 20, 2019, 07:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 3, 2019, 07:38 (UTC)