Đi thẳng đến nội dung

Lao PDR Mobilizing ethnic communities for improved livelihoods and wellbeing

A summary of a World Bank project focused on community-level assistance and empowerment programs.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Aid and development
  • Development and assistance for ethnic minorities and indigenous people
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) World Bank
Nhà xuất bản World Bank
Ngày xuất bản 2014
Ngày đăng tải tháng 7 2, 2018, 04:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 5, 2019, 08:24 (UTC)