Đi thẳng đến nội dung

Lao PDR SDG 1- No poverty

This is an official UN page showing the progress of SDG 1 implementation in Lao PDR.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG1 No Poverty
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Copyright © 2018 United Nations Lao PDR

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Tel: +856 (21) 267 777 Fax: +856 (21) 267 799 E-mail: oneun-info.la(at)one.un.org

Office of the Resident Coordinator UN House, Lane Xang Avenue, PO Box 345, Vientiane, Lao PDR

Tác giả (tổ chức) United Nations Lao PDR
Nhà xuất bản United Nations Lao PDR
Ngày xuất bản 2016
Ngày đăng tải tháng 11 5, 2018, 08:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 13, 2019, 07:49 (UTC)