Đi thẳng đến nội dung

Legal Review of Recently Enacted Farmland Law and Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law

A legal review of Myanmar's 'Farmland Law' and 'Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law', published by Food Security Working Group’s Land Core Group in November 2012

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Legal Review of Recently Enacted Farmland Law and Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Law

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Improving the Legal & Policy Frameworks Relating to Land Management in Myanmar
Chủ đề
  • Agriculture
  • Land and housing rights and evictions
  • Land classifications
  • Land policy and administration
  • Land sales and trades
  • Land tenure and land titling
  • Land transfers
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Tác giả (cá nhân) Robert B. Oberndorf
Nhà xuất bản Food Security Working Group’s Land Core Group
Ngày xuất bản 2012
Ngày đăng tải tháng 6 17, 2016, 07:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 21, 2016, 08:01 (UTC)