Đi thẳng đến nội dung

List of non-tax revenue report of the Ministry of Mines and Energy from 2019 to 2020

List of non-tax revenue report of the Ministry of Mines and Energy from 2019 to 2020.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - List of non-tax revenue report of the Ministry of Mines and Energy from 2019 to 2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Chủ đề
  • Mining
  • Taxation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Ministry of Economy and Finance

Address: Street 92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh Email: admin@mef.gov.kh Telephone number: (+855) 23 890 666

Văn bản pháp luật liên quan Non_Tax_2019_2020__00.00.2023.pdf
Các từ khóa non-tax revenue
Ngày đăng tải tháng 5 11, 2023, 03:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 16, 2023, 01:16 (UTC)