Đi thẳng đến nội dung

Meeting regional and global demands for rubber: A key to poverty alleviation in Lao PDR 2008

Meeting regional and global demands for rubber: A key to poverty alleviation in Lao PDR 2008

Data Resources (1)

Data Resource Preview - A key to poverty alleviation in Lao PDR 2008

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Poverty reduction
  • Rubber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constrains at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép CC0-1.0
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 09:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 11, 2018, 07:53 (UTC)