Đi thẳng đến nội dung

Mekong Basin

This is an archived webpage on the Mekong River.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Rivers and lakes
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • China
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original webpage for access and use constraints. http://www.mrcmekong.org/mekong-basin/

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Mekong River Commission
Các từ khóa Mekong River,Mekong River Commission (MRC)
Ngày đăng tải tháng 3 3, 2020, 01:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 26, 2020, 07:16 (UTC)