Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng HTML
Giấy phép License not specified
Tên Hàng triệu người đối mặt với tình trạng mất việc làm do tác động của COVID-19 lên thị trường lao động
Mô tả

Đây là trang web đã được lưu trữ mô tả các tác động của COVID-19 đối với thị trường việc làm của Việt Nam ở một số ngành kinh tế.

Resource's languages
  • Tiếng Anh