Đi thẳng đến nội dung

Bộ Nông nghiệp và PTNT đặt mục tiêu không giảm xuất khẩu trong năm nay mặc dù COVID-19

Đây là trang web đã được lưu trữ, mô tả mục tiêu về xuất khẩu của Việt Nam cho năm 2020 trong bối cảnh COVID-19

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Agriculture
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Hãy xem trang web gốc về hạn chế truy cập và sử dụng. https://vietnamnews.vn/economy/654163/ministry-targets-no-drop-in-exports-this-year-despite-covid-19.html

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Viet Nam News
Ngày xuất bản 2020
Các từ khóa COVID 19,xuất khẩu,nông nghiệp
Ngày đăng tải tháng 4 17, 2020, 09:02 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:27 (UTC)