Đi thẳng đến nội dung

MOU for joint action to reduce HIV vulnerability (GMS countries)

A memorandum of understanding for joint action to reduce HIV vulnerability related to population movement in the Greater Mekong Subregion, signed by Cambodia, China, Lao, Myanmar, Thailand and Viet Nam on 20 December, 2011. This document updates a number of previous memoranda on this topic, the first signed in 2001.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - MOU to reduce HIV vulnerability related to population movement in the Greater Mekong Subregion

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Profiles - Geographical areas and sites
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Memorandum of understanding for joint action to reduce HIV vulnerability related to population movement in the Greater Mekong Subregion
Chủ đề
 • Emigration
 • HIVAIDS
 • Immigration
 • Public health
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • Viet Nam
 • Lao People's Democratic Republic
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • China
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Ngày xuất bản 2011
Ngày đăng tải tháng 5 22, 2015, 09:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 7, 2016, 20:53 (UTC)