Đi thẳng đến nội dung

MRC: Basin Planning

This is an archived webpage discussing MRC's approach to basin planning.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Irrigation and water management
  • Rivers and lakes
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Mê Kông
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original webpage for access and use constraints. http://www.mrcmekong.org/topics/basin-planning/

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Mekong River Commission
Các từ khóa Mekong River Basin,integrated water resources management,MRC,Mekong River Commission
Ngày đăng tải tháng 4 3, 2020, 01:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 28, 2020, 01:33 (UTC)