Đi thẳng đến nội dung

Myanmar EITI Factsheet

This factsheet contained information on Myanmar EITI sector

Data Resources (3)

Data Resource Preview - Myanmar EITI Factsheet 2013

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Myanmar
Chủ đề
  • Extractive industries
  • Extractive industries policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Myanmar EITI National Coordination Office (MDRI-CESD) No.35B/15, Level 2-B, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar. Email: info@myanmareiti.org, myanmareiti@gmail.com Website: www.myanmareiti.org Tel: (+95-9) 250066126 Fax: (+95-1) 654771

Tác giả (tổ chức) Myanmar Extractive Industries Transparency Initiatives
Ngày xuất bản 2014
Ngày đăng tải tháng 10 18, 2016, 04:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 30, 2020, 04:52 (UTC)