Đi thẳng đến nội dung

Community Agriculture Handbook

[Community Agriculture Handbook is published in Karen Language]

Data Resources (1)

Data Resource Preview

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Myanmar
Chủ đề Agriculture
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

There are no known access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Karen Environmental and Social Action Network Website: https://kesan.asia/index.php/contact-us

Tác giả (tổ chức) Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)
Nơi xuất bản Myanmar
Nhà xuất bản Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)
Ngày xuất bản 2009
Các từ khóa လီၢ်ကဝီၤတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးလံာ်စိာ်စု
Ngày đăng tải tháng 8 24, 2018, 05:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 1, 2021, 17:06 (UTC)