Đi thẳng đến nội dung

REDD+ and Women's Rights in Myanmar

This document summarizes how the REDD+ international safeguards and the Myanmar national social and environmental safeguards principles relate to women's rights.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - REDD_and_Womens_Right_final.pdf

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Development and assistance for women
  • SDG5 Gender Equality
  • Women
  • Women policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) POINT
Ngày xuất bản 2017
Các từ khóa Women Rights,REDD+
Ngày đăng tải tháng 6 13, 2018, 14:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 19, 2021, 04:07 (UTC)