Đi thẳng đến nội dung

Mekong State of the Land: Briefing Paper

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Mekong State of the Land: Briefing Paper

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Đất đai
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) MRLG
Ngày xuất bản 2018
Các từ khóa Land Concessions,Mekong Region
Ngày đăng tải tháng 10 12, 2018, 06:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 19, 2021, 04:01 (UTC)