Đi thẳng đến nội dung

Negotiating post-resettlement livelihoods: the Chinese special economic zone and its impact in northwestern Laos

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Negotiating post-resettlement livelihoods: the Chinese special economic zone and its impact in northwestern Laos

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Đặc khu kinh tế
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) Pinkaew Laungaramsri, Souksamone Sengchanh
Nhà xuất bản Canadian Journal Of Development Studies
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 17
Ngày đăng tải tháng 5 3, 2019, 09:06 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 3, 2019, 09:10 (UTC)