Đi thẳng đến nội dung

New rubber factory opens

A news article reporting on the opening of a new rubber processing factory by state-owned Peam Cheang Rubber Plantation in Kampong Cham.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - New rubber factory opens

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural commodities processing and products
  • Economic land concessions and plantations
  • Land
  • Manufacturing
  • Rubber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Nhà xuất bản The Cambodia Daily
Ngày xuất bản 2001
Đánh số trang 1 p.
Văn bản pháp luật liên quan The_Cambodia_Daily_Peam_Cheang_Rubber_An_Mady__09.06.2014.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 11, 2016, 04:07 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 13, 2016, 09:12 (UTC)