Đi thẳng đến nội dung

New Urban Agenda

Resolution adopted by the General Assembly on 23 December 2016 71/256. New Urban Agenda

Data Resources (1)

Data Resource Preview - New Urban Agenda

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG11 Sustainable Cities and Communities
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Public resolution.

Phiên bản/Lần xuất bản 2017
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Habitat III Secretariat DC2-974, Two UN Plaza New York, NY habitat3media@un.org

Tác giả (tổ chức) Habitat III Secretariat
Nhà xuất bản The United Nations
Ngày xuất bản 2017
Đánh số trang 29
Các từ khóa urban development,urbanization
Ngày đăng tải tháng 6 22, 2018, 14:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 23, 2018, 10:08 (UTC)