Đi thẳng đến nội dung

The socio-geography of mining and hydro in Lao PDR

This paper aims to analyze the spatial distribution of mining and hydro projects in Lao PDR.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The socio-geography of mining and hydro in Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Hydropower dams
  • Mining
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Fenton, N., and Lindelow, M.
Đồng tác giả (cá nhân) Fenton, N., and Lindelow, M.
Đánh số trang 31
Các từ khóa GIS,spatial mapping
Ngày đăng tải tháng 2 9, 2018, 12:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 13, 2018, 03:28 (UTC)