Đi thẳng đến nội dung

Overview of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

The sites give a profile of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • SDG5 Gender Equality
  • Womens rights
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) UN Women
Nhà xuất bản UN Women
Ngày xuất bản 2009
Ngày đăng tải tháng 7 30, 2018, 04:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 1, 2018, 03:20 (UTC)