Đi thẳng đến nội dung

Overview on Lao-EU FLEGT VPA Process

Presentation slides by Heiko Woerner, Chief Technical Adviser GIZ, Support to the Lao-EU FLEGT Process (ProFLEGT)

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Overview on Lao-EU FLEGT VPA Process

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Forest industry
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and/or use constraints

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Heiko Woerner
Các từ khóa V4MF,FLEGT,Forest Governance,VPA
Ngày đăng tải tháng 12 12, 2018, 21:36 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 16, 2020, 09:34 (UTC)