Đi thẳng đến nội dung

Para rubber study, Lao P.D.R.

The goal of this research was to study all relevant aspects of the cultivation of para rubber (Hevea brasiliensis) as well as the production and marketing of latex in Luang Nam Tha.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Para rubber study, Lao P.D.R.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Contract farming
  • Economic land concessions and plantations
  • Foreign investors
  • Rubber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Luangnamtha
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraint at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

GIZ Office, Vientiane 247/19 Watnak Nyai Road Thaphalanxay Village, Sisattanak District Vientiane, Lao PDR +856-21 353605 +856-21 312408 giz-laos@giz.de

Tác giả (cá nhân) Charles Alton, David Bluhm, Somsouk Sananikone
Tác giả (tổ chức) Lao - German Program Rural Development in Mountainous Areas of Northern Lao PDR
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản GTZ
Ngày xuất bản 2005
Đánh số trang 116
Các từ khóa Chinese investment
Ngày đăng tải tháng 2 9, 2018, 12:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 13, 2018, 05:57 (UTC)