Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 12 tháng 11, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Tiếng Anh_Tóm tắt chính sách: Các vấn đề giới trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Mô tả

Bản Tóm tắt chính sách này được xây dựng dựa trên kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam năm 2019 và một số kết quả nghiên cứu khác được thực hiện trong thời gian gần đây trong lĩnh vực DTTS. Tài liệu được xây dựng với mong muốn hỗ trợ cho quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với vùng DTTS; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng DTTS một cách hiệu quả và toàn diện như Việt Nam đã cam kết thực hiện trong các Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030.

Resource's languages
  • Tiếng Anh