Đi thẳng đến nội dung

Tóm tắt chính sách: Các vấn đề về giới trong dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Bản Tóm tắt chính sách này được xây dựng dựa trên kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam năm 2019 và một số kết quả nghiên cứu khác được thực hiện trong thời gian gần đây trong lĩnh vực DTTS. Tài liệu được xây dựng với mong muốn hỗ trợ cho quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với vùng DTTS; góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng DTTS một cách hiệu quả và toàn diện như Việt Nam đã cam kết thực hiện trong các Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Tóm tắt chính sách: Các vấn đề giới trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • Womens rights
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Việc tái bản và phổ biến các tài liệu trong ấn phẩm này nhằm mục đích giáo dục và phi thương mại đều được phép mà không cần xin phép UN Women bằng văn bản, với điều kiện phải dẫn nguồn đầy đủ. Việc tái bản ấn phẩm này nhằm mục đích bán lại hay vì các mục đích thương mại khác đều bị cấm nếu không xin phép UN Women.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) Địa chỉ: 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: +84 24 38500100 Fax: +84 24 3726 5520 Website: http://vietnam.unwomen.org

Đồng tác giả (tổ chức) UN Women, ILLSA, CEMA
Nhà xuất bản UN Women
Ngày xuất bản 2021
Đánh số trang 48
Các từ khóa quyền của phụ nữ,chênh lệch giới,policy recommendation,đề xuất chính sách
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2021, 05:52 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 16, 2021, 08:13 (UTC)