Đi thẳng đến nội dung

Population projections for Cambodia, 2008-2030

This report includes three sets of population projections by age and sex: national, urban-rural and provincial. It provides projections in five-year increments from a base population, in this case the 2008 adjusted census. For the national projection, the period covered is from 2008 to 2050 and for the urban-rural and provincial projections from 2008 to 2030.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Population projections for Cambodia, 2008-2030

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Profiles - Geographical areas and sites
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Population
  • Population and censuses
  • Urban administration and development
  • Urban development trends
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Ngày đăng tải tháng 6 12, 2015, 08:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 23, 2024, 03:51 (UTC)