Đi thẳng đến nội dung

Position paper on tree plantation sector development in Lao PDR

Research on tree plantations in Lao PDR, their effects on smallholders, the legal context that enables plantation, and foreign investment, including recommendations for sustainably developing Laos's plantation sector.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Position paper on tree plantation sector development in Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Rubber
  • Small and medium scale farming
  • Tree plantation
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Salwood Asia Pacific Pty Ltd Service in forestry ABN: 15108926656 35 Steinwidil st Farrer, ACT2607 Australia Ph 61 2 61615906 Fax : 612 2 61615905 E-mail: Stephen.midgley@salwood.com

Tác giả (cá nhân) Stephen Midgley
Nơi xuất bản Vientiane, Lao PDR
Nhà xuất bản Department of Forestry
Ngày xuất bản 2006
Đánh số trang 80
Các từ khóa smallholders,cash crops
Ngày đăng tải tháng 11 19, 2017, 20:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 18, 2018, 08:19 (UTC)