Đi thẳng đến nội dung

AIIB Proposed Projects as of April 2018

dataset on AIIB proposed projects

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Infrastructure
  • Multilateral development assistance
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Sri Lanka
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please refer to website for access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) AIIB
Ngày xuất bản 2018
Các từ khóa aiib
Ngày đăng tải tháng 4 23, 2018, 11:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 26, 2018, 00:27 (UTC)