Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 9, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Tên Public-Private Partnership Handbook
Mô tả

This handbook is meant as an introduction or primer to the design and execution of PPP strategies and projects in the context of development finance

Resource's languages
  • Tiếng Anh