Đi thẳng đến nội dung

Public-Private Partnership Handbook

Published by: ADB

This handbook is meant as an introduction or primer to the design and execution of PPP strategies and projects in the context of development finance.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Public-Private Partnership Handbook

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Investment
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see https://www.adb.org/terms-use for detailed terms of use.

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Liên hệ

Please see https://www.adb.org/contacts/main for contact information.

Tác giả (tổ chức) Asian Development Bank
Ngày xuất bản 2008
Các từ khóa ppp,publicprivatepartnerships,ADB
Ngày đăng tải tháng 9 2, 2019, 07:45 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 26, 2020, 07:32 (UTC)