Đi thẳng đến nội dung

Pyrethroid Insecticide Exposure in School-Aged Children Living in Rice and Aquacultural Farming Regions of Thailand

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Pyrethroid insecticide exposure in school-aged children living in rice and aquacultural farming regions of Thailand

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural management systems and technologies
  • Pest management
  • Public health
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

This work is licensed under Creative Commons Attribution - Non Commercial (unported, v3.0) License.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Liên hệ

Wattasit Siriwong College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, Institute Building 2-3, Soi Chulalongkorn 62, Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel +66 2218 8193 Email wattasit.s@chula.ac.th

Tác giả (cá nhân) Rohitrattana, J.
Đồng tác giả (tổ chức) Siriwong W., Robson M., Panuwet P., Barr D.B., Fiedler N.
Nhà xuất bản Dove Medical Press Limited
Ngày xuất bản 2014
Đánh số trang 15 p.
Chú ý

Risk Management and Healthcare Policy,Issue 7,211-217

Các từ khóa Aquaculture,Pesticide
Ngày đăng tải tháng 8 17, 2015, 06:40 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 27, 2020, 06:45 (UTC)