Đi thẳng đến nội dung

Reading and using Google map on mobile

Data Resources (9)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Chủ đề
  • Access to information
  • Internet
  • Technologies
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Open Development Cambodia (ODC)

Address: 23B St 606, Phnom Penh Phone: 023 902 196 Email: contact@opendevcam.net website: https://opendevelopmentcambodia.net/km/

Tác giả (cá nhân) Va Moeun Nimol
Tác giả (tổ chức) Open Development Cambodia (ODC)
Nhà xuất bản Open Development Cambodia
Ngày xuất bản 2021
Ngày đăng tải tháng 4 28, 2023, 04:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 28, 2023, 04:44 (UTC)